Selected Art of the Five Senses

"Turn the Phone for Horizontal Viewing"

☆ Seigan ☆

Oni Hagi

☆ Kenji ☆ 

Oribe

☆ Yoshiaki ☆ 

Great White

☆ Nakagawa ☆

Karatsu

☆ Nahiko ☆

Shino Ware

☆Hideyuki☆

72 Seasons

☆ Hideyuki ☆

72 Seasons

☆ Hideyuki ☆

72 Seasons

☆ Kaneta ☆

Oni Hagi

☆Yuichi ☆

Bizen

☆Tsujimura☆

Karatsu

☆ Kondo ☆

Bizen

☆ Toru ☆

Bizen

☆ Seigan ☆

Oni Hagi

☆ Toru ☆

Bizen

☆ Seigan ☆

Loquat

☆Akira Ishii☆ 

Raku

☆ Kaneta ☆

Oni Hagi

☆ Akira ☆

Kyo

  ☆ Genya ☆

Raku

☆ Shouraku ☆

Raku

☆ Nakagawa ☆

Karatsu

☆ Hori ☆

Shino

☆ Nakamura ☆

Raku

☆ Deishi ☆

Oni Hagi

☆ Kohei ☆ 

Hagi Ware

☆ Nahiko ☆

Shino Ware

☆ Nakaoka ☆

Tamba

☆ Mori ☆

Bizen Ware

☆ Nahiko ☆

Shino

☆ Ichirō ☆

White Shino

☆ Yasuo ☆

Red Shino 

☆ Seigan ☆

Oni Hagi

☆ Nahiko ☆ 

Shino Ware

☆ Kohei ☆

Koetsu

☆ Toru ☆ 

Bizen

☆ Miwa XIII ☆

Oni Hagi


☆ Matsudaira ☆

Hagi

 

☆ Deishi ☆

Oni Hagi

☆ Masami ☆

不二 fuji

☆ Ando ☆

White Shino

☆ Mizuno ☆

Iga

☆ Nahiko ☆

Ki Seto Shino

☆ Deishi ☆

Oni Hagi 

☆ Nishiura ☆

Echizen 

☆ Rakusai ☆

Shigaraki

☆ Katho  ☆

Royal Shino

☆ Seigan ☆

Seigan Blue

☆ Yamada ☆ 

Shino

☆Unknown☆

Shino

☆ Kaneta ☆ 

Hagi 

☆ Eiichi ☆

Jikon

☆ Nahiko ☆

Shino

☆ Eiichi ☆

Jikon

☆ Shotaro ☆

Shino

 

☆ Saka X ☆

hagi Ware

☆ Seigan ☆

Peacock Glaze

☆ Nobuhiko ☆

hagi Ware

☆ Shugo ☆

Oni hagi

☆ Seigan ☆

Seigan Blue

☆ Kumano ☆

Echizen

☆ Saka XI ☆

Hagi

☆ Seigan ☆

Seigan Blue

☆ ONO ☆

Hagi Ware

☆ Seimei ☆

Karatsu

☆ Kenji ☆

Oribe

☆ Rakusai ☆

Shigaraki

☆ Tsuno ☆

Oni Hagi