☆ Fujinoki Dohei Chosun Karatsu Hand-bending kiln change Tea bowl Exhibited work

16.06.2022