12th generation Miwa Kyusetsu (Ryu) Shiraun Ryuki bowl Tea SOLD

01/05/2023