en-KATAKUCHI 3000K

10/06/2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI "AKASHINO" Katakuchi lipped bowl

9.6 x 13 cm