en-SASAKI SHOURAKU Kuro-raku

25/03/2021
SASAKI SHOURAKU Kuro-raku Fuji tea bowl chawan Akira Black Raku CUP WAR YAKI Height 8.0 cm Mouth diameter 11.3 cm
SASAKI SHOURAKU Kuro-raku Fuji tea bowl chawan Akira Black Raku CUP WAR YAKI Height 8.0 cm Mouth diameter 11.3 cm