en-Sasaki Shouraku Utsushi of Shigure (Autumn shower)

20/05/2021