en-Sasaki Shouraku Utsushi of Shigure (Autumn shower)

23/08/2021