en- Shiro Tsujimura Karatsu (唐津) 2500K

15/07/2021