en-Tsutomu Toshinzo Maruyama

16/04/2021
Tsutomu Toshinzo Maruyama Ido, Japanese Tea Bowl Cup Loquat Glaze Intact Korean Style 14 x 9 cm
Tsutomu Toshinzo Maruyama Ido, Japanese Tea Bowl Cup Loquat Glaze Intact Korean Style 14 x 9 cm