en-us-Shigaraki Genyo Kanzaki Shiho Tea Bowl Waterfall Kiln

01/13/2022
Width 11.5cm Depth 11.5cm Height 9cm (actual size)
Width 11.5cm Depth 11.5cm Height 9cm (actual size)