Rakusai Shigaraki IV "Saga"

10/21/2022
 Height 23cm/Width 18cm/Depth 18cm
Height 23cm/Width 18cm/Depth 18cm