Seigan Yamane FUJI KOETSU

16.04.2021
Hagi Ware Seigan Yamane onihagi ICE white snow FUJI KOETSU chawan8 x 12.5
Hagi Ware Seigan Yamane onihagi ICE white snow FUJI KOETSU chawan8 x 12.5