Shigaraki Genyo Kanzaki Shiho Tea Bowl Waterfall Kiln

30.12.2021
Width 11.5cm Depth 11.5cm Height 9cm (actual size)
Width 11.5cm Depth 11.5cm Height 9cm (actual size)