Shigaraki ware Rakusai Takahashi V 500K

04.05.2021
Shigaraki ware Rakusai Takahashi bowl Original CHAWAN ash glaze cup japan 8 x 12
Shigaraki ware Rakusai Takahashi bowl Original CHAWAN ash glaze cup japan 8 x 12