Sou Yamada kyusu tea pot Co-box Shiori Genuine Guarantee (Grandfather: Living National Treasure III Yamada Tsuneyama)

15.09.2022