Sou Yamada kyusu tea pot Co-box Shiori Genuine Guarantee (Grandfather: Living National Treasure III Yamada Tsuneyama)

09/15/2022
14.6 x 12.3cm