Tsukigata Nahiko ONI-SHINO" demon Iga (SOLD) Chawan exhibition tea cup

10/28/2022