Udagawa 400K

14.04.2021
Udagawa Seikoku Kiyoshitani Tanmyo gama chawan tea cup Hagi 高 さ  9.0cm 口 径  cm 胴 径 11.6cm 底面径 5.8cm
Udagawa Seikoku Kiyoshitani Tanmyo gama chawan tea cup Hagi 高 さ  9.0cm 口 径  cm 胴 径 11.6cm 底面径 5.8cm