Kanji Katō (加藤) Chawan Shino Ware Japanese White Silk Bowl Tea Cup MINO

高 さ  9.3cm 口 径  12.5cm 胴 径 cm 底面径 6.5cm
Kanji Katō (加藤) Chawan Shino Ware Japanese White Silk Bowl Tea Cup MINO 

600.00 €