Deishi Shibuya 作 萩焼 本物保証★CHAWAN★ ONIHAGI

Out of stock

Deishi Shibuya  作 萩焼 茶碗 共箱 本物保証★ 9x12 Japan Treasures

700.00 €