Kawabata aseita Celadon Gifu tea bowl" Chawan CUP Mino bowl japan Shino rare

7.5 x 11

700.00 €