"Takahashi Rakusai (1925- ) Vintage tea bowl in shigaraki ware

14 x 9 cm

500.00 €