Takahashi Rakusai III (1898-1976) SAKE BOTTLE Shigaraki Ware

Out of stock

3 X 8 X 11 Takahashi Rakusai III (1898-1976)  SAKE BOTTLE

120.00 €