"Tsukigata Nahiko" "RESURRECTION" Ware Bowl RARE LUXURY JEWEL SHINO

12.7 x 8.5cm 

4,500.00 €