en-us-KATAKUCHI 3000K 

04/30/2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI "AKASHINO" Katakuchi lipped bowl

9.6 x 13 cm