en-us-ONI-SHINO 5000K 

04/30/2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI "AKASHINO" Demon Shino 

"Product Size: height 9cm / width 13.3cm / depth 14cm