en-us-SETO 2500K (GONE)

04/30/2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI SETO "AKASHINO"

Height 9.2cmDiameter 12.2cmDiameter cmHill 6.8cm