en-us-Shigaraki ware Rakusai Takahashi V 500K

05/18/2021
Shigaraki ware Rakusai Takahashi bowl Original CHAWAN ash glaze cup japan 8 x 12
Shigaraki ware Rakusai Takahashi bowl Original CHAWAN ash glaze cup japan 8 x 12