en-us- Shiro Tsujimura Karatsu (唐津) 2500K

08/21/2021