en-us- Shiro Tsujimura Karatsu (唐津) 2500K

08/21/2021
14 x 7.7
14 x 7.7