Karatsu Ware Dohei Kiln [Fujinoki Dohei] ``Chosen Karatsu Tea Bowl'' Kirito Box Bookmark Genuine Guarantee

06/12/2023
13.3 x 7.4
13.3 x 7.4