Tsukigata Nahiko ONI-SHINO" demon Iga bowl Chawan exhibition tea cup iga mino

03/23/2022
9.6 x 13
9.6 x 13