Goro Suzuki Shino Tea Bowl Tea Utensils  

21.09.2023