Karatsu Ware Dohei Kiln [Fujinoki Dohei] ``Chosen Karatsu Tea Bowl'' Kirito

12.06.2023