Karatsu Ware Dohei Kiln [Fujinoki Dohei] ``Chosen Karatsu Tea Bowl'' Kirito

12.06.2023
13.3 x 7.5
13.3 x 7.5