KATAKUCHI 3000K

28.02.2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI "AKASHINO" Katakuchi lipped bowl

9.6 x 13 cm