SETO 2500K (GONE)

28.02.2021

Tsukigata Nahiko Life Beauty Shino ONI SETO "AKASHINO"

Height 9.2cmDiameter 12.2cmDiameter cmHill 6.8cm