Shiro Tsujimura Karatsu (唐津) 

11.07.2021
14 x 7.7
14 x 7.7