Tsukigata Nahiko ONI-SHINO" demon Iga bowl Chawan exhibition tea cup iga mino

23.03.2022