Tsutomu Toshinzo Maruyama 500K

16.04.2021
Tsutomu Toshinzo Maruyama Ido, Japanese Tea Bowl Cup Loquat Glaze Intact Korean Style 14 x 9 cm
Tsutomu Toshinzo Maruyama Ido, Japanese Tea Bowl Cup Loquat Glaze Intact Korean Style 14 x 9 cm